กิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาที่ 5 – มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561  ฝ่ายวิชาการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาจัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 199 คน ณ. ฟาร์มโคมนมไทย-เดนมาร์ค  เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้อย่างเพลิดเพลินและเน้นกระบวนการเรียนรู้ที่มีแรงจูงใจสอดคล้องพัฒนาการและศักยภาพของเด็ก และได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายจากการเรียนรู้นอกห้องเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถต่อยอดและสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับความรู้เชิงเกษตรกรรมที่ควรค่าแก่การไปสัมผัส