English Camp 2018

วันที่  6-8  ตุลาคม 2561   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม English Camp 2018ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ.กิจกรรม English Camp จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ทเขาใหญ่ ( The Greenery Resort Khao Yai Hotel ) เพื่อส่งเสริมนักเรียนได้พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ และเพิ่มพูนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ   กิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมฐานที่เน้นทักษะการฟังพูดอ่านและเขียนภาษาอังกฤษรวมทั้งการลงมือปฏิบัติจริงจากสถานที่และแหล่งการเรียนรู้จริง