วันลอยกระทง ปีการศึกษา 2561

ฝ่ายวิชาการ โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ในวันที่21 พฤศจิกายน  2561 เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย โดยมีกิจกรรมดังนี้  ประกวดประดิษฐ์กระทง  ตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่1-มัธยมศึกษาปีที่6 การประกวดหนูน้อยนพมาศ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดย เซอร์มารี-เอมเม   โพธิทอง  เป็นประธาน  ร่วมด้วย  คุณเกรียงศักดิ์  สุชิตานนท์  นายกสมาคมผู้ปกครองและครูเซนต์หลุยส์ศึกษา คุณสลีลา  คณปภากรกุล ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง