โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

วันลอยกระทง ปีการศึกษา 2561

1 min read

rrem

ฝ่ายวิชาการ โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ในวันที่21 พฤศจิกายน  2561 เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย โดยมีกิจกรรมดังนี้  ประกวดประดิษฐ์กระทง  ตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่1-มัธยมศึกษาปีที่6 การประกวดหนูน้อยนพมาศ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดย เซอร์มารี-เอมเม   โพธิทอง  เป็นประธาน  ร่วมด้วย  คุณเกรียงศักดิ์  สุชิตานนท์  นายกสมาคมผู้ปกครองและครูเซนต์หลุยส์ศึกษา คุณสลีลา  คณปภากรกุล ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »