โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมยุวธรรมทูต

1 min read

งานอภิบาลและแพร่ธรรม ฝ่ายจิตตาภิบาล นำนักเรียนคาทอลิกกลุ่มยุวธรรมทูต โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา จัดกิจกรรมยุวธรรมทูต ณ วัดเซนต์หลุยส์ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกลุ่มยุวธรรมทูตและส่งเสริมให้นักเรียนคาทอลิกมีจิตตารมณ์แห่งการเป็นผู้ประกาศข่าวดี มีความรัก และรับใช้ผู้อื่นด้วยความสุภาพถ่อมตนเช่นเดียวกับพระเยซูคริสตเจ้า ในวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน ค.ศ. 2019 หลังพิธีบูชาขอบพระคุณรอบ 08.00 – 12.00 น. ที่บริเวณลานสนามหญ้าด้านข้างวัด

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »