โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

Bangkok Bible Missionary Discipleship 2019

1 min read

งานอภิบาลและแพร่ธรรม ฝ่ายจิตตาภิบาล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา นำนักเรียนค่าทอลิกตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 16 คน เข้าร่วมกิจกรรม Bangkok Bible Missionary Discipleship 2019 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน ค.ศ. 2019 ณ บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม เพื่อบูรณาการให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมพระคัมภีร์ “ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต” ตามฐานต่างๆที่จัดขึ้นภายในงาน

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »