โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

การพัฒนาครูด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บ

1 min read

วันที่ 11 พ.ย. 61 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ส่งครูเข้าร่วมอบรม จำนวน 2 คน ในการพัฒนาครูด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บและนำเสนอผลงานของนักเรียนในรูปแบบพอร์ตโฟลิโอดิจิทัล ที่มูลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ โดยมีวิทยากร รศ.ดร.บุฟผชาติ ทัฬหิกรณ์ เป็นผู้ให้การอบรม

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »