โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

"Be you. Find you.

Be happy with that."

Get a Quote

กิจกรรมแนะแนว

กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียน ให้เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน เสริมสร้างทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ์ การเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญา และการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ซึ่งผู้สอนทุกคนต้องทำหน้าที่แนะแนวให้คำปรึกษาด้านชีวิต การศึกษาต่อและการพัฒนาตนเองสู่โลกอาชีพและการมีงานทำ (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544)

Find out more

กิจกรรม ลูกเสือ-เนตรนารี

กระบวนการลูกเสือ  คือ  กระบวนการพัฒนาเยาวชน  มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรม  ให้การศึกษาและพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี  โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ  ศาสนา  ทั้งนี้เป็นไปตามความมุ่งประสงค์  หลักการ  และวิธีการ  ซึ่งลูกเสือโลกได้กำหนดไว้ปัจจุบันกระบวนการลูกเสือถือเป็นกระบวนการทางการศึกษาส่วนหนึ่ง  ซึ่งมุ่งพัฒนาสมรรถภาพของบุคคลทั้งทางสมอง  ร่างกาย  จิตใจ  และศีลธรรม

Find out more

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัครเพื่อช่วยขัดเกลาจิตใจของผู้เรียนให้มีความ เมตตากรุณา มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะเพื่อช่วยสร้างสรรค์สังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

Find out more

กิจกรรมชุมนุม

กิจกรรมเพื่อพัฒนาความถนัด ความสนใจ ตามความต้องการของผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการเติมเต็มความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ของผู้เรียนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อการค้นพบความถนัดความสนใจของตนเอง และพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ ตลอดจนการพัฒนาทักษะของสังคม และปลูกฝังจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม

Find out more

แนวการจัดกิจกรรม

1.    ให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมด้วยความเต็มใจ

2.    ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมผ่านประสบการณ์ที่หลากหลาย  ฝึกการทำงานที่สอดคล้องกับชีวิตจริง  ตลอดจนสะท้อนความรู้  ทักษะ  และประสบการณ์ของผู้เรียน

3.    จัดกิจกรรมอย่างสมดุลทั้ง  3  กิจกรรม  คือ  กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมนักเรียน  และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  มีความสมดุลในการจัดกิจกรรมรายบุคคลและกิจกรรมกลุ่ม  รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมในและนอกสถานศึกษา

4.    จัดกิจกรรมโดยให้ผู้เรียนเป็นผู้ดำเนินการ  โดยมีการสำรวจและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนอย่างเป็นระบบ  เน้นการคิดวิเคราะห์และใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการดำเนินกิจกรรม

5.    ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้แบบร่วมมือมากกว่าเน้นการแข่งขันบนพื้นฐานการปฏิบัติตามวิถีประชาธิปไตย

การวัดและประเมินผล

การประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ ปรับปรุง ๒๕๕๗ เป็นการประเมินโดยผู้เรียนต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม  ปฏิบัติกิจกรรม  และมีผลงาน  ชิ้นงาน  คุณลักษณะผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ ปรับปรุง ๒๕๕๗ เป็นการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมหรือผลงาน  ชิ้นงาน  คุณลักษณะของผู้เรียนเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนค้นหาศักยภาพของตนสะท้อนแนวคิดจาก การปฏิบัติกิจกรรม  การทำงานกลุ่ม  และการมีจิตสาธารณะ  โดยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมิน

หลักการจัดกิจกรรม

1.    เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้กว้างขวาง  ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในลักษณะเป็นกระบวนการเชิงบูรณาการ  โดยยึดหลักคุณธรรม  จริยธรรม  ตลอดจนสามารถบูรณาการระหว่างกิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมนักเรียน  และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณ ประโยชน์

2.   เป็นกิจกรรมที่ตอบสนองความสนใจ  ความถนัดและความต้องการของผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  เน้นการให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของวิชาความรู้  อาชีพและการดำเนินชีวิตที่ดีงาม  ตลอดจนเห็นแนวทางในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

3.   เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝัง และส่งเสริมจิตสำนึกการทำประโยชน์ต่อสังคมในลักษณะต่าง ๆ สนับสนุนค่านิยมที่ดีงามและเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551

4.    เป็นกิจกรรมที่ฝึกการทำงานและการให้บริการด้านต่าง ๆ ทั้งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อส่วนรวม  เพื่อเสริมสร้างความมีน้ำใจ  ความเอื้ออาทร  ความเป็นพลเมืองดี  และความรับผิดชอบต่อตนเอง  ครอบครัว  และสังคม

เกณฑ์การตัดสิน

              ผู้เรียนจะต้องได้รับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษากำหนด  โดยกำหนดเกณฑ์ในการประเมินอย่างเหมาะสม  ดังนี้

๑.    กำหนดคุณภาพหรือเกณฑ์ในการประเมินตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดไว้  ๒  ระดับ  คือ  ผ่านและไม่ผ่าน

๒.  กำหนดประเด็นการประเมินให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ในแต่ละกิจกรรม  และกำหนดเกณฑ์การผ่านการประเมิน  ดังนี้

๒.๑  เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินรายกิจกรรม

ผ่าน      หมายถึง  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์  ปฏิบัติกิจกรรม  และมีผลงาน  ชิ้นงาน  คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

ไม่ผ่าน  หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์  ไม่ผ่านการ ปฏิบัติ กิจกรรม  หรือมีผลงาน  ชิ้นงาน  คุณลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ที่สถานศึกษากำหนด

๒.๒  เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายปี

ผ่าน      หมายถึง  ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ  “ผ่าน”  ในกิจกรรมสำคัญทั้ง   กิจกรรม คือ  กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมนักเรียน  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

ไม่ผ่าน หมายถึง  ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ  “ไม่ผ่าน” ในกิจกรรมสำคัญใด กิจกรรม หนึ่งจาก  กิจกรรม คือ  กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมนักเรียน  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

๒.๓  เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อจบระดับการศึกษา

ผ่าน      หมายถึง  ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ  “ผ่าน”  ทุกชั้นปีในระดับ การศึกษานั้น

ไม่ผ่าน หมายถึง  ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ  “ไม่ผ่าน” บางชั้นปีในระดับการศึกษานั้น

Eletricians

Eos eu feugiat molestiae, possim sanctus dolorum eam. Ei bonorum verterem sed, an mei assum consequat.

Flooring and Tiling

Eos eu feugiat molestiae, possim sanctus dolorum eam. Ei bonorum verterem sed, an mei assum consequat.

"One of the finest design construction agencies I have ever worked with"

~ John Doe

CONNECT WITH US

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »