โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

การแข่งขันกีฬาในเครืออัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ เขต 1 ( เทอม 1 )

1 min read

วันที่ 5 - 6, 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 การแข่งขันกีฬาในเครืออัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ เขต 1 มีชนิดกีฬาในการแข่งขัน เทอมที่ 1 ได้แก่ แชร์บอล ฟุตซอล และว่ายน้ำ โดยการจัดการแข่งขันกีฬานี้ มุ่งเน้นที่จะส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีการคิดเป็น ทำเป็น อีกทั้งการวิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ ทางด้านร่างกายให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีนิสัยรักการออกกำลังกาย เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม โดยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาและทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ในฐานะที่โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ให้ความรู้และวิธีที่จะทำให้ผู้เรียนที่เป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต ได้มีการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ในการร่วมกิจกรรมทางด้านกีฬาของโรงเรียน โดยสนามที่ใช้ในการแข่งขันแชร์บอลและฟุตซอล ณ โรงเรียนกุหลาบวิทยา และการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ ณ สระว่ายน้ำ โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล จ.สมุทรปราการ

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »