โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย

1 min read

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ณ ศาลาเซนต์หลุยส์ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมรับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  เพื่อทำความเข้าใจกับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย   ซึ่งการทดสอบสมรรถภาพทางกายนี้ทำขึ้นเพื่อวัดและประเมินผล  ความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกายหรือสมรรถภาพทางกายในด้านต่างๆ เช่น ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ( Muscular Strength ), ความอดทนของกล้ามเนื้อ (Muscular Endurance), ความเร็ว ( Speed ), ความคล่องแคล่วว่องไว ( Agility ), ความอ่อนตัว ( Flexibility ), ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ ( Cardio respiratory  Endurance ) ฯลฯ  เป็นต้น  ผลที่ได้จากการทดสอบสามารถใช้เป็นแนวทางในการกำหนดรูปแบบและวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคลสามารถนำไปวินิจฉัยเบื้องต้นถึงความบกพร่องทางด้านร่างกายที่มีแนวโน้มที่อาจจะเกิดปัญหาด้านสุขภาพ รวมถึงการพัฒนาของร่างกายในด้านต่างๆ  จากการทดสอบทั้งก่อนและหลังการออกกำลังกายสามารถนำมาเปรียบเทียบเพื่อประเมินถึงความก้าวหน้าทางด้านสมรรถภาพทางกายได้อีกด้วย

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »