โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรม “คิดถึงพ่อ”

1 min read

ฝ่ายกิจการนักเรียน งานส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน ได้จัดกิจกรรมคิดถึงพ่อ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้มีพระคุณและแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในฐานะเป็นพลเมืองที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีกิจกรรมดังนี้ ประกวดวาดภาพระบายสี ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 6 การประกวดจัดบอร์ดคิดถึงพ่อ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย เซอร์มารี-เอมเม โพธิทอง เป็นประธาน ร่วมด้วย ผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »