กิจกรรมวันสุนทรภู่ “สุนทรภู่ครูกวีสร้างคนดีห่างไกลยาเสพติด”

วันพุธที่ 26 มิถุนายม 2562   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ร่วมกับกลุ่มสาระระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก หัวข้อสุนทรภู่ครูกวีสร้างคนดีห่างไกลยาเสพติด ณ ห้องประชุมหลุยส์ ชั้น 2 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา เพื่อระลึกถึงกวีเอกของประเทศที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นกวีเอกของโลก ที่มีผลงานสืบทอดเป็นมรดกทางวรรณคดีมากมาย  และเพื่อรณรงค์ต้านภัยของยาเสพติดชี้ให้เห็นโทษของยาเสพติด กิจกรรมประกอบไปด้วย การประกวดระบายสีตัวละคร  ประกวดวาดภาพระบายสีตัวละคร ประกวดแต่งกลอนสุภาพ การแสดงละครเรื่องพระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร การจัดบอร์ดโทษของยาเสพติด  และกิจกรรมตอบคำถามจากการชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับยาเสพติด