วันงดสูบบุหรี่โลกและวันสิ่งแวดล้อม Save World Save Life

อังคารที่ 4 มิถุนายน 2562   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกและวันสิ่งแวดล้อม  Save  World  Save  Life  ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา อาคารยอห์นปอลที่ 2 เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงโทษและผลเสียของการสูบบุหรี่ที่มีต่อตัวผู้สูบและบุคคลรอบข้างรวมถึงส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย  กิจกรรมประกอบไปด้วยประกวดวาดภาพระบายสี  ประกวดแต่งคำขวัญ  และให้ความรู้เรื่องวันงดสูบบุหรี่โลกและวันสิ่งแวดล้อมและสาธิตโทษของบุหรี่ที่มีผลเสียต่อร่างกายโดยใช้การทดลองเชิงวิทยาศาสตร์ รวมถึงการแสดงละครโทษของบุหรี่และการตอบคำถามเรื่องโทษของบุหรี่และปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกทั้งมีการเดินรณรงค์บริเวณรอบๆ โรงเรียนตามชุมชน และเชิญวิทยากรจากศูนย์ 14 แก้วศรีบุญเรือง มาให้ความรู้เกี่ยวกับวันงดสูบบุหรี่โลก