พ่นยากำจัดยุงตัวเต็มวัย

ด้วยในช่วงนี้เป็นฤดูฝน เกิดน้ำขังบริเวณจุดต่างๆ ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากเขตสาทร ได้ดำเนินการ “พ่นยากำจัดยุงตัวเต็มวัย”  เมื่อวันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2562 เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกอันมีสาเหตุมาจากยุงลายและเป็นการตัดวงจรการเพาะเชื้อของโรคไข้เลือดออก