ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2562

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาได้กำหนดการตรวจสุขภาพของนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ดำเนินการตรวจโดยคุณหมอ พยาบาลและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์  นักเรียนรับการตรวจสุขภาพตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีนักเรียนบางคนประสงค์รับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในโอกาสนี้ด้วย สถานที่ทำการตรวจสุขภาพ ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ห้องประชุมหลุยส์ชั้น 2 และลานลีลาวดี