กิจกรรม “คิดถึงพ่อ”

ฝ่ายกิจการนักเรียน งานส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน ได้จัดกิจกรรมคิดถึงพ่อ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้มีพระคุณและแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในฐานะเป็นพลเมืองที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีกิจกรรมดังนี้ ประกวดวาดภาพระบายสี ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 6 การประกวดจัดบอร์ดคิดถึงพ่อ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย เซอร์มารี-เอมเม โพธิทอง เป็นประธาน ร่วมด้วย ผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา