งาน “ฉลอง 60 ปี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา-วิริยาลัย-เซนต์ไมเกิ้ล”

วันที่ 30  มิถุนายน พ.ศ. 2561 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา  ร่วมกับคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เซนต์หลุยส์ศึกษา-วิริยาลัย-เซนต์ไมเกิ้ล  และสมาคมผู้ปกครองและครูเซนต์หลุยส์ศึกษา  ได้จัดงาน “ฉลอง 60 ปี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา-วิริยาลัย-เซนต์ไมเกิ้ล”  เพื่อฉลอง 60 ปี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา-วิริยาลัย-เซนต์ไมเกิ้ล  พบปะสังสรรค์ระหว่างครูและศิษย์  ร่วมงานกตัญญุตาคุณครูที่เกษียณอายุงาน  และรายได้ส่วนหนึ่งเข้ากองทุนครู และพัฒนาสถานศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อนักเรียน