กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกในวันที่  5   มิถุนายน   2561  บริเวณหน้าตึกยอห์นปอลที่ 2 โดยมีการจัดกิจกรรมการแสดงเต้นเพลงอนุรักษ์พลังงาน  พร้อมให้ความรู้เรื่องการลดใช้พลาสติกและโทษจากพลาสติก มีการตอบคำถามเพื่อชิงรางวัล  ซึ่งกิจกรรมได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างดี