โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ 4

1 min read
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ 4 ระยะ 2 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จำนวน 3 ท่าน ได้ตรวจสอบข้อมูลด้านนวัตกรรมและแบบอย่างที่ดีของสถานศึกษา ตามจุดเน้นของสถานศึกษาทั้ง 3 มาตรฐานทั้งระดับขั้นปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน ซึ่งโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาได้รับแจ้งผลการประเมินดังนี้
ระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก ระดับดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ระดับดีเยี่ยม
ระดับขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน ระดับดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับดีเยี่ยม
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »