โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

เข้าร่วมโครงการประกวดสื่อ-นวัตกรรม เขต 1

1 min read

วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาส่งคุณครูเข้าร่วมโครงการประกวดสื่อ-นวัตกรรม เขต 1 ณ โรงเรียนกุหลาบวิทยา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการใช้สื่อของครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สื่อ – นวัตกรรมใหม่ ๆ ร่วมกันภายในเขต ซึ่งผลจากการเข้าร่วมประกวดคุณครูได้รับรางวัล ดังนี้
 นางสาวชลธิชา ผังรักษ์ รางวัลเหรียญเงิน ประเภทสื่อประดิษฐ์ ระดับประถมศึกษา
 นางสาวกัญญา วงศ์ดีไพศาล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทสื่อประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษา
 นางสาวศศิ คำบุ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทสื่อเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา
 นายณภัทร ศิริธีรพันธ์ รางวัลชนะเลิศ ประเภทสื่อเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »