โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

เข้าร่วมการแข่งขันและรับรางวัลของนักเรียน

1 min read

ขอแสดงความยินดี
นายณัฐพงศ์ ชมพูทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ได้เข้าร่วมการแข่งขันและรับรางวัล ดังนี้
23 กรกฎาคม 2566 เกียรติบัตรรางวัลได้ผ่านเข้าสู่รอบระดับประเทศ (National) การทดสอบทักษะ
ศักยภาพทางวิชาการเชิงวิพากย์และเชิงการประยุกต์ รายวิชาชีววิทยาเชิงวิทยาศาสตร์การแพทย์ จาก
สำนักงานนวัตกรรมการทดสอบและประเมินผล Teched Assessment Testing Office
19 สิงหาคม 2566 รางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันตอบปัญหาอัจฉริยภาพทางเคมี ( MU CHEM
Contest ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »