โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง อ่าน ร้อง เต้น เล่น เรียนรู้ กับนิทานเพื่อนรักด้วย READ Model

1 min read

วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ได้ส่งคุณครูพรกมล   เงินเขียว เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “อ่าน ร้อง เต้น เล่น เรียนรู้ กับนิทานเพื่อนรักด้วย : READ Model” ณ ห้องประชุม ชั้น 8  อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  วิทยากรโดย : ดร.จารุทัศน์  วงศ์ข้าหลวง

 

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »