โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

วจนพิธีกรรมสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

1 min read

สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

 

ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.15 – 08.50 น. งานอภิบาลและแพร่ธรรม ฝ่ายจิตตา    ภิบาล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา จัดวจนพิธีกรรมสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ เพื่อเทิดพระเกียรติและวิงวอนขอพระพรจากพระเจ้าโดยผ่านทางพระนางมารีย์ ณ ลานฟรังซิส ฮอลล์ โดยมีบาทหลวงเปโตรณัฐพล  เอี่ยมเศรษฐี  เป็นประธานในพิธี  และหลังจากวจนพิธีกรรมเสร็จสิ้นแล้ว มาเซอร์ คณะครู นักเรียน และผู้ร่วมงานโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับบาทหลวงเปโตรณัฐพล  เอี่ยมเศรษฐี    ในโอกาสรับศีลบรรพชาเป็นพระสงฆ์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

 

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »