โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

วจนพิธกรรมเปิดปีการศึกษา 2563

1 min read

วจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา 2563

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  เวลา 08.30 น. งานอภิบาลและแพร่ธรรม  ฝ่ายจิตตาภิบาล ได้จัดวจนพิธีกรรมขอพรพระโอกาสเปิดปีการศึกษา 2563  เพื่อให้ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ร่วมงานโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา มีโอกาสร่วมกันภาวนาวอนขอต่อองค์พระเจ้าได้โปรดประทานพระพรสำหรับกิจการต่างๆของโรงเรียน  และโปรดทรงคุ้มครองทุกคนในโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาตลอดปีการศึกษานี้ โดยมีบาทหลวงชาญชัย  ทิวไผ่งาม ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต เป็นประธานในพิธี

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »