โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

ร่วมประชุมใหญ่ สามัญผู้บริหารประจำปี 2565

1 min read

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้และฝ่ายปฐมวัย เข้าร่วมประชุมใหญ่ สามัญผู้บริหารประจำปี 2565 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ทางโรงเรียนได้ส่งบุคลากรเข้ารับรางวัลดังนี้
1. นางพรกมล เงินเขียว และนางสาวกัญญา พัชรพัสตาภรณ์ เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติครูผู้ปฏิบัติหน้าที่นานปีครบ 25 ปี
2. เซอร์ลูซีลา เนาวรัตน์ คำแดง และนางสาวสุรีย์ ตริการช่าง เป็นตัวแทนร่วมเข้ารับรางวัลโรงเรียนที่มีคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สูงกว่าระดับประเทศ/สังกัด และได้คะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าร้อยละ ๕๐ และโรงเรียนที่ได้คะแนน O-NET เต็ม ๑๐๐ คะแนน ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์นปอลที่ ๒ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์แผนกชาย อ.สามพราน จ.นครปฐม

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »