โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

ประชุมใหญ่สามัญสำหรับผู้บริหารโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

1 min read

18  พฤศจิกายน 2563

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30- 13.30 น. ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญสำหรับผู้บริหารโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประจำปี 2563 ห้องประชุมชั้น 2 อาคารนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2  โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ แผนกชาย ในโอกาสนี้โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาได้รับรางวัลดังนี้

1 นางพรกมล  เงินเขียว และนางสาวสกุณา   ชำนาญไพร รับโล่และเกียรติบัตรโครงงานวิทยาศาสตร์ : ระดับการศึกษาปฐมวัย

2 รับรางวัลครูดีเด่นระดับโรงเรียน 2 คนคือ 1. นางณัฐฐา  มุ้ยประเสริฐ  ระดับปฐมวัย    

  1.             นางวัชรี   สิงหพงษ์  ระดับประถมศึกษา

3  โรงเรียนที่มีนักเรียนได้คะแนน O – NET ปีการศึกษา2562

3.1. เซอร์คาโรลีน   พันวิลัย  รับโล่ โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ/ สังกัด และได้คะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าร้อยละ ๕๐

3.2. นางสาวสุรีย์  ตริการช่าง รับโล่ คะแนนเต็ม ๑๐๐ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  วิชาภาษาอังกฤษ

 จำนวน 3 คน

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »