โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

ประชุมใหญ่สามัญผู้บริหาร ประจำปีการศึกษา 2566

1 min read

วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566
ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้บริหาร ประจำปีการศึกษา 2566 และมอบรางวัลเกียรติยศประเภทต่างๆ ซึ่งโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาได้เข้าร่วมรับรางวัล ดังนี้
1. เซอร์ลูซีลา เนาวรัตน์ คำแดง รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่มีผลคะแนน O – NET ปีการศึกษา 2565 เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ระดับสังกัด และได้คะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าร้อยละ 50
2. นางสาวสุรีย์ ตริการช่าง รับโล่รางวัลโรงเรียนที่มีนักเรียนสอบได้คะแนน O – NET ปีการศึกษา 2565 วิชาภาษาอังกฤษ เต็ม 100 คะแนน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1 คน
3. นางอรปรียา ปฏิตัง รับโล่รางวัลเหรียญทองแดง (Bronzo Prize) โครงการประกวด “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งแผนงานสิ่งแวดล้อมศึกษาเลาดาโตชี”

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »