โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

1 min read

โรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562  ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  ซึ่งนักเรียนได้รับรางวัล ดังนี้

             เด็กหญิงดนิตารัชย์  ดิษยไตรพงศ์         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4     เกียรติบัตรและเหรียญรางวัลทองแดง

     

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »