โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

ฉีดพ่นกำจัดยุงตัวเต็มวัย

1 min read

ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากเขตสาทร ได้ดำเนินการ “พ่นยากำจัดยุงตัวเต็มวัย” เมื่อวันอังคารที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2563 เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกอันมีสาเหตุมาจากยุงลายและเป็นการตัดวงจรการเพาะเชื้อของโรคไข้เลือดออก

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »