โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

งานชุมนุมลูกเสือรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 9

1 min read

วันที่ 4-8 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษานำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 9 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กิจกรรมประกอบด้วยฐานทั้งหมด 6 ฐาน ได้แก่ ฐานกิจกรรม 4 ฐาน ฐานกิจกรรมเดินทางไกล ฐานกิจกรรมผจญภัย และกิจกรรมรอบกองไฟ เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเรียนรู้ระหว่างกัน ฝึกความมีระเบียบวินัย ความอดทน ความสามัคคี ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลกัน และอยู่ในสังคมมนุษย์ได้อย่างมีความสุข

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »