โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

ค่ายพระคัมภีร์ปีที่ 6 “ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่”

1 min read

งานอภิบาลและแพร่ธรรม ฝ่ายจิตตาภิบาล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ส่งนักเรียนคาทอลิกจำนวน 2 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพระคัมภีร์ปีที่ 6 “ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่” ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน – วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน ค.ศ. 2019 ณ บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาพระคัมภีร์ เรียนรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของการเป็นศิษย์พระคริสต์ และการประกาศข่าวดีแผนกพระคัมภีร์

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »