โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

ครูรับรางวัล สุดดีครุเอกชน ทองคำ และครูเอกชนดีเด่น ประจำปี 2563

1 min read

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 “102 ปี การศึกษาเอกชน”
ในงานวันการศึกษาเอกชนภาคกลาง ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 “102 ปี การศึกษาเอกชน”
การศึกษาเอกชนทางเลือกสู่อนาคต Private Education, Choice of the Future ณ Saint Louis Arena โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยประธานผู้มอบรางวัล คือ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีคุณครูได้รับรางวัลดังนี้
 โล่รางวัลสดุดีครูเอกชนพร้อมเข็ม ประจำปี พ.ศ. 2563
1.นางสาวสุรีย์ ตริการช่าง
 รางวัล ครูและบุคลากรเอกชน ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563
1.นางวัชรี สิงหพงษ์
2.นางสาวพจนา สุจริตจันทร
3.นายพัฒนา ธรรมดี
4.นางสาวบุษยา รอดภัย
5.นางณัฐฐา มุ้ยประเสริฐ
6.นางสาวกัญญา วงศ์ดีไพศาล
7.นางสาวรุจิรา ผิวเกลี้ยง
8.นางสาวอรวรรณ โอ้อวด

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »