โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรม English Camp 2022

1 min read

วันจันทร์ที่  10 - วันพุธที่ 12 ตุลาคม  2565

      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม English Camp 2022 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 105 คนอมรพันธ์วิลล่า รีสอร์ท จังหวัดระยอง เพื่อส่งเสริมนักเรียนได้พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ และเพิ่มพูนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ  

     กิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมฐานที่เน้นทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษรวมทั้งการลงมือปฏิบัติจริงจากสถานที่และแหล่งการเรียนรู้จริง ณ สวนสัตว์เขาเขียว จังหวัดชลบุรี

 

 

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »