โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรม English Camp 2019

1 min read

เสาร์ที่ 28 - วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม English Camp 2019 ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 113 คน ณ ธีรมา คอทเทจ รีสอร์ท (Theerama Cottage Resort ) อ.สวนผึ้ง จ. ราชบุรี เพื่อส่งเสริม และพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติและบุคคลอื่นๆในชีวิตประจำวัน
กิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมฐานที่เน้นทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษรวมทั้งได้เรียนรู้ประสบการณ์จากสถานที่และแหล่งการเรียนรู้จริง เช่น The Scenery Farm ,The Resort Water Park และบ้านหอมเทียน

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »