โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา

1 min read

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาแบบออนไลน์ขึ้น ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในระหว่างวันที่ 23–30 กรกฎาคม 2564 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม สามารถสรุปความคิด ความรู้ ความเข้าใจ โดยผ่านการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆด้วยตนเอง เป็นการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยให้คงต่อไปอยู่

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »