โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

1 min read

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กิจกรรมนี้ได้ทำการเลือกตั้งสภานักเรียน ผลการเลือกตั้ง พรรค THE STAR SL เบอร์ 1 ซึ่งมีนางสาวธนิสรา อึ้งทรงธรรม ได้เป็นประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »