โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

1 min read

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกันสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข และได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติตนตามรูปแบบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงจัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสภานักเรียนได้แก่ “นางสาวอาทิตยา กิจเจริญพูลสิน”

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »