โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมวันวิชาการ “พัฒนาทักษะความรู้ สู่เทคโนโลยี 4.0 ”

1 min read

ฝ่ายวิชาการได้กำหนดจัดกิจกรรมวันวิชาการ “พัฒนาทักษะความรู้ สู่เทคโนโลยี 4.0 ” ขึ้นในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ลาน Francis Hall และห้องเรียน ซึ่งมี เซอร์ลูซีลา เนาวรัตน์ คำแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีสำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้น ประกอบด้วย กิจกรรมฐานระดับประถมศึกษา 6 กิจกรรมและระดับชั้นมัธยมศึกษา 6 กิจกรรมในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรให้ความรู้กับนักเรียนในการจัดกิจกรรมฐาน ได้แก่ กิจกรรม Micro : bit Bitcar และโคมไฟอัจฉริยะ จากสำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์กิจกรรม CPR ฟื้นคืนชีพ จากวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ซึ่งทำให้นักเรียนได้ความรู้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง รวมทั้งนักเรียนทุกคนได้มีโอกาสนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และฝึกทักษะปฏิบัติกิจกรรมฐานต่าง ๆ ด้วยตนเองอย่างหลากหลาย

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »