โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมวันลอยกระทง

1 min read

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทง เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย สร้างความภาคภูมใจในด้านรักความเป็นไทย และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยในประเพณีลอยกระทงตามภูมิปัญญาไทยให้สืบสานตลอดไป

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »