โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

1 min read

วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ 2565 เนื่องด้วยในปัจจุบัน เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัยเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ทำให้ภาษาไทยที่เป็นภาษาประจำชาติได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีนี้ด้วย ภาษาไทยทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไป มีการนำสำนวนภาษาต่างประเทศเข้ามาพูดปะปนไทยคำอังกฤษคำ ปัญหาเหล่านี้หากไม่เร่งแก้ไข นับวันภาษาไทยก็จะเสียหามากยิ่งขึ้น ด้วยความสำคัญดังกล่าว ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึงจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น เพื่อนักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทยอันเป็นภาษาประจำชาติ และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีเวทีในการแสดงความสามารถทางภาษาไทย ได้แก่ การประกวดคัดลายมือ การประกวดแต่งคำขวัญ การประกวดเขียนเรียงความ และการประกวดพูดสุนทรพจน์ ตลอดจนการประกวดเดินแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไทย ซึ่งผู้เรียนให้ความสนใจในการร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี ตลอดจนได้แสดงความสามารถจนเป็นที่ประจักษ์ต่อผู้อื่น

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »