โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

1 min read

กิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

4  ธันวาคม  พ.ศ. 2563

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาจัดกิจกรรมชาติและวันพ่อแห่งชาติ  ณ ลานฟรังซิส ฮอลล์  โดย บาทหลวงพรชัย  แก้วแหวน  เป็นประธานในพิธี  กิจกรรมประกอบด้วยวจนพิธีกรรม การถวายพานดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  การมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  กิจกรรมนี้ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นต่อพระมหากษัตริย์นักพัฒนาผู้ทรงงานหนักและตรากตรำพระวรกายมายาวนาน ๗๐ ปี เพื่อพัฒนาประเทศในทุกด้านให้เจริญก้าวหน้า บำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่พสกนิกรไทย

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »