โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมมอบประกาศนียบัตรเด็กปฐมวัยปีที่ 3

1 min read

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ระดับปฐมวัยจัดกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรเด็กปฐมวัยปีที่ 3 ณ บริเวณลาน Francis Hall โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้าร่วมแสดงความยินดี เพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง รวมทั้งเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับเด็กปฐมวัยปีที่ 3 ที่จะก้าวขึ้นไปศึกษาต่อในระดับชั้นต่อไป

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »