โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมป้องกันและระงับอัคคีภัย

1 min read

ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ได้จัดกิจกรรมป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อสร้างความตระหนัก ในการป้องกันสาธารณภัย และสร้างจิตสำนึกในความปลอดภัยให้กับนักเรียนและบุคลากร โดยมีวิทยากร
นาย ชานนท์ จิระประยูร ให้ความรู้บรรยาย เรื่องอัคคีภัย ประเภทถังดับเพลิง การเอาตัวรอดจากอัคคีภัย และการสาธิตการช่วยเหลือผู้ป่วยจากทีมวิทยากร หลังจากจบการบรรยายได้มีการร่วมกันตอบคำถาม โดยใช้โปรแกรม Kahoot และเชิญตัวแทนนักเรียนออกมาสาธิตการช่วยเหลือผู้ป่วยและการเอาตัวรอดจากอัคคีภัย

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »