โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

1 min read

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ได้กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา โดยมีครูสมบัติ สุทธิรอด ประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อฝึกให้ลูกเสือและเนตรนารีสำรองปฏิบัติตามกฎระเบียบของวิชาลูกเสือ ฝึกความเป็นผู้นำ-ผู้ตามที่ดี รู้จักหน้าที่ของตน มีระเบียบวินัยในตนเอง เสียสละและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม อีกทั้งยังนำความรู้และทักษะต่างๆที่ได้รับจากการเรียนรู้วิชาลูกเสือไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »