โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

1 min read

กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา กิจกรรมประกอบด้วยการเปิดประชุมกอง ฐานทักษะลูกเสือ ฐานผจญภัย ฐานวิชาชาวค่าย กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ และการเดินทางไกล เพื่อฝึกกระบวนการทำงานกลุ่ม คิดสร้างสรรค์ ฝึกความเป็นผู้นำ-ผู้ตามที่ดี รู้จักหน้าที่ของตน มีระเบียบวินัย เสียสละ และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »