โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ บูรณาการ STEM

1 min read

วันพฤหัสบดี ที่ 16 - วันเสาร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2563       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ บูรณาการ STEM นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5 จำนวณ 141 คน ไปปฏิบัติกิจกรรมค่าย  ณ บ้านสวนรีสอร์ทจุรีปันสุข อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันพฤหัสบดี ที่ 16 - วันเสาร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2563 การจัดค่ายในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนรู้จักสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และเขียนสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม ส่งเสริมให้ผู้เรียนนำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง และเสริมทักษะให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ ซึ่งมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ กิจกรรม “Group Dynamic for Mathematics – Science” สร้างบรรยากาศการไว้วางใจกัน มุ่งเน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วม, กิจกรรม “รวมพลังงานสร้างทีม”, กิจกรรม“ยอดนักคิด….ถอดรหัสคณิตศาสตร์”,กิจกรรม“เวทคณิต”,กิจกรรม “ดาราศาสตร์”, กิจกรรม “Science battle”, กิจกรรม STEM, กิจกรรม “ชั่ง ชั่ง ชั่ง”,กิจกรรม พัดลมแห่งจินตนาการ, และกิจกรรม “Sci & Math Song Contest & Party” ในการไปเข้าค่ายครั้งนี้ได้พานักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษา ณ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย และตลาดร้อยปีสามชุกเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรม วิถีชีวิตการใช้ควายทำนาและกิจกรรมต่างๆของชาวบ้านในสมัยก่อน

 

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »