โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

กิจกรรมกีฬาสีพิกุลเกมส์

1 min read

ในวันพฤหัสบดีที่ 9 - วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2563  กิจกรรมกีฬาสีพิกุลเกมส์ หัวข้อ “Make Every Day an Earth Day” เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการทำกิจกรรมร่วมกันและเสริมสร้างลักษณะนิสัยเป็นทักษะชีวิตให้เกิดขึ้นกับนักเรียน สร้างความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานร่วมกัน เคารพกฎกติกา เรียนรู้กฎกติกาของการแข่งขัน มีความยืดหยุ่นทางจิตใจคิดวิเคราะห์ถึงความถูกต้อง ความมีเมตตา ความมีน้ำใจกับตนเองและผู้อื่น การ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย จากกิจกรรมที่ได้จัดขึ้น โดยมีการจัดกิจกรรมดังนี้ การจัดขบวนพาเหรด การร้องเพลงเชียร์ เชียร์ลีดเดอร์ การเล่นกีฬาในประเภทต่าง ๆ เช่น บาสเกตบอล ฟุตซอล แชร์บอล แบดมินตัน กรีฑา ในส่วนนี้เพื่อที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนให้เกิดประโยชน์เมื่อนักเรียนได้เติบโตขึ้น

 

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »