โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 23 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel:0-2212-4500-1, 0-2672-3408 Fax:0-2672-3409

MOU วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

1 min read
                                                              วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2566
บันทึกข้อตกลงความเข้าใจในความร่วมมือทางวิชาการ
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาและวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจในความร่วมมือทางวิชาการ ณ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อร่วมกันพัฒนางานด้านวิชาการ การเรียนการสอน การบริการวิชาการ การจัดแหล่งฝึกทักษะและฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามสถานการณ์ปัจจุบัน
2.เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากรของทั้งสองหน่วยงานให้มีสมรรถนะในการดูแลสุขภาพ ประเมินปัญหาสุขภาพกาย จิต นักเรียน ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพบุคลากรทางการศึกษา และต่อยอดในการพัฒนาด้านอื่น ๆ ได้
3.เพื่อร่วมกันพัฒนางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและนวัตกรรมการดูแลสุขภาพนักเรียนในเครือคาทอลิก
4.เพื่อรับนักเรียนจากโรงเรียนเข้าศึกษาที่วิทยาลัยตามรูปแบบที่กำหนดร่วมกัน
ทางวิทยาลัยเซนต์หลุยส์มีหลักสูตรที่เปิดสอน คือ 1. คณะพยาบาลศาสตร์ · 2. คณะจิตวิทยา ·และ 3. คณะกายภาพบำบัด
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
Translate »