Thong Sermsiri

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่รับรางวัลประเภทต่าง ๆ

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่รับรางวัลประเภทต่าง ๆ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จบการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2560 ณ โบสถ์เซนต์หลุยส์ ประธานมอบรับรางวัลและเกียรติบัตร คุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

1 14 15 16