กิจกรรมมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 15  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 กิจกรรมมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ฝ่ายวิชาการได้จัดกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  รุ่น 54 เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนเองและเกิดความรักสถาบันการศึกษา   รวมทั้งเป็นการสร้างแรงจูงใจและการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนรุ่นน้องในปีต่อไป   โดยมีกิจกรรมการแสดงกตัญญุตาและมอบเงินทุนการศึกษาให้กับโรงเรียน     นายกสมาคมศิษย์เซนต์หลุยส์ศึกษา-วิริยาลัย-เซนต์ไมเกิ้ล  ได้ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับนักเรียนเข้าสู่สมาคมศิษย์ฯ   และกิจกรรม  Good  bye  Senior  รุ่นน้องอำลารุ่นพี่  สร้างสายใยความผูกพันและมิตรภาพที่ดีระหว่างกัน